แผนไทย12
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)


1. ตามพ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ท่านเห็นว่าข้อใดไม่ถูกต้อง
คณะกรรมการมีอำนาจเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำที่จำเป็นแก่การตำเนินการตามอำนาจและหน้าที่
ประธานอนุกรรมการวิชาชีพมีหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา หรือข้อกล่าวโทษให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษทราบ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ของผู้ประกอบโรคศิลปะนอกเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
ผิดทุกข้อ

2. นายหวง ห้ามดี พนักงานของร้านขายยาโบราณแท้ไม่ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร้านเพราะเห็นว่าหน้าตาเหมือนโจร ทั้ง ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดงบัตรประจำตัวแล้ว นายหวงจะมีความผิดต้องรับโทษประการใดหรือไม่
ไม่มีความผิด เพราะต้องปกป้องเจ้านายของตนจากโจรผู้ร้ายที่อาจมาในคราบของพนักงานเจ้าหน้าที่
มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1000 บาท
มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท


3. นายหลอก ลวงดี ประกาศตนเป็นผู้มียาวิเศษรักษาโรคเอดส์ได้ผล จ่ายยารักษาคนไข้เป็นจำนวนมาก มีความผิดต้องรับโทษตาม พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542อย่างไรบ้าง
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ต้องระวาทโทษจำคุกไม่เกนสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


4. นายแดงได้ขึ้นทะเบียนและรับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ได้ตรวจคนไข้โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์บางอย่างประกอบ นายแดงจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 หรือไม่
ไม่มีความผิด เพราะขึ้นทะเบียนและรับในอนุญาตแล้ว
มีความผิด เพราะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีความผิด เพราะเป็นการประกอบโรคศิลปะในสาขาที่ตนไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ไม่มีความผิด เพราะไม่ใช่ข้อห้ามในการประกอบโรคศิลปะ


5. การเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบโรคศิลปะ เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใด
คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
คณะกรรมการวิชาชีพแต่ละสาขา
ประธานคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


6. ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์ทำการประกอบโรคศิลปะอาจได้รับโทษ คือ
จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จำคุกหนึ่งปี หรือปรับหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


7. ผู้ได้ขึ้นทะเบียนและรับในอนุญาตประกอบโรคศิลปะแล้วมีข้อห้ามมิให้กระทำอะไรบ้าง
ห้ามใช้ผู้อื่นโฆษณาการประกอบโรคศิลปะของตน
ห้ามแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบโรคศิลปะของตนต่อสาธารณชน
ห้าประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นที่ตนมิได้ขึ้นทะเบียนและรับในอนุญาต
ถูกทุกข้อ


8. อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขข้อใดไม่ตรงตาม พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งกรรมการวิชาชีพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เกินกว่าอัตราท้ายพระราชบัญญัติ
ออกประกาศการแพทย์แผนไทยประเภทอื่น


9. ข้อใดมิได้บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
ให้คณะกรรมการวิชาชีพมีอำนาจเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ
การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินห้าคน
กรรมการวิชาชีพซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคน


10. บุคคลใดบ้างมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ
ผู้ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบโรคศิลปะ
ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ถูกคณะกรรมการวิชาชีพปฏิเสธการออกใบอนุญาตเป็นครั้งที่สอง
ผู้ถูกกล่าวหา หรือกล่าวโทษต่อคณุกรรมการวิชาชีพ
ถูกทุกข้อ


11. ตัวยาประจำธาตุที่ถูกต้องคือข้อใด
รากช้าพลู ประจำธาตุเตโชธาตุ
เถาสะค้าน ประจำธาตุอาโปธาตุ
รากเจตมูลเพลิง ประจำวาโยธาตุ
ดอกดีปลี ประจำปถวีธาตุ


12. พิกัดเบญจกูลมีตัวยา
ดอกดีปลี เถาสะค้าน รากช้าพลู เร่ว เมล็ดพริกไทย
เถาสะค้าน ดอกดีปลี มะขามป้อม รากเจตมูลเพลิง สมอไทย
เหง้าขิงแห้ง เมล็ดพริกไทย กานพลู รากเจตมูลเพลิง เถาสะค้าน
เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิง เหง้าขิงแห้ง รากช้าพลู ดอกดีปลี


13. ตะโกนา เรียกอีกชื่อได้ว่า
พญาฉัตรทัน
พญาช้างดำ
พญายา
พญายอ


14. มหาพิกัดเบญจกูลมีตัวยาส่วนดังต่อไปนี้
ดีปลี 20 ส่วน สะค้าน 12 ส่วน ช้าพลู 6 ส่วน ขิงแห้ง 4 ส่วน เจตมูลเพลิง 10 ส่วน
สะค้าน 10 ส่วน ดีปลี 6 ส่วน เจตมูลเพลิง 4 ส่วน ขิงแห้ง 12 ส่วน ช้าพลู 20 ส่วน
ขิงแห้ง 10 ส่วน เจตมูลเพลิง 4 ส่วน ช้าพลู 12 ส่วน สะค้าน 6 ส่วน ดีปลี 20 ส่วน
ดีปลี 20 ส่วน สะค้าน 10 ส่วน ช้าพลู 6 ส่วน เจตมูลเพลิง 4 ส่วน ขิงแห้ง 12 ส่วน


15. พิกัดจตุผลาธิกะ มีตัวยา
สมอพิเภก สมอไทย สมอป่า มะขามป้อม
สมอพิเภก สมอไทย มะขามป้อม สมออัพพยา
สมอไทย สมอเทศ สมอพิเภก สมอดีงู
สมอพิเภก สมอไทย มะขามป้อม สมอเทศ


16. พิกัดเบญจเหล็กคือ
แก่นพญามือเหล็ก แก่นขี้เหล็ก เถาวัลย์เหล็ก ว่านสากเหล็ก สนิมเหล็ก
ต้น ใบ ดอก ฝัก ราก ขี้เหล็ก
แก่นพญามือเหล็ก แก่นขี้เหล็ก เขม่าเหล็ก สนิมเหล็ก เถาวัลย์เหล็ก
ผิดทุกข้อ


17. เภสัชกรจะรู้จักตัวยาได้ต้องอาศัยหลัก 5 ประการคือ
รู้จักพืช สัตว์ ธาตุ ว่าน เห็ด
รู้จักพืชพวกต้น , หัว-เหง้า, เถา-เครือ, ผัก ,หญ้า
รู้จักราก ต้น ใบ ดอก ลูกหรือฝัก
รู้จักรูป รส กลิ่น สี ชื่อ


18. มหาพิกัดตรีกฎก แก้ในกองปิตตะคือ
เจตมูลเพลิง 12 ส่วน สะค้าน 8 ส่วน ดีปลี 4 ส่วน
ขิงแห้ง 12 ส่วน พริกไทย 8 ส่วน ดีปลี 4 ส่วน
พริกไทย 12 ส่วน ดีปลี 8 ส่วน ขิงแห้ง 4 ส่วน
ดีปลี 12 ส่วน ขิงแห้ง 8 ส่วน พริกไทย 4 ส่วน


19. มหาพิกัดตรีกฎก แก้ในกองเสมหะคือ
ดีปลี 12 ส่วน ขิงแห้ง 8 ส่วน พริกไทย 4 ส่วน
ขิงแห้ง 12 ส่วน พริกไทย 8 ส่วน ดีปลี 4 ส่วน
พริกไทย 12 ส่วน ดีปลี 8 ส่วน ขิงแห้ง 4 ส่วน
ดีปลี 8 ส่วน สะค้าน 12 ส่วน พริกไทย 4 ส่วน


20. ข้อใดเป็นจุลพิกัดต่างกันที่สี
เปล้า หญ้าเกลียดหอย
ชะลูด ลำพัน
อัญชัน หัสคุณ
สีเสียด กระพังโหม


21. รสยาในสรรพคุณเภสัช แบ่งเป็นกี่รส
3 รส
4 รส
6 รส
9 รส


22. หัวกกลังกา หัวหญ้าแห้วหมู หัวหญ้าชันกาศ หัวเปราะ หัวเต่าเกียด จัดเป็นพิกัดใด
พิกัดเบญจโลกวิเชียร
พิกัดเบญจโลธิกะ
พิกัดเบญจผลธาตุ
พิกัดเบญจมฤต


23. ตัวยาใดที่ทำเป็นน้ำกระสายยาแก้อาเจียนได้
เกสรทั้ง 5
ลูกยอเผาไฟ เทียนดำ ลูกผักชีลา
เทียนทั้ง 5
ลูกยอ เทียนดำ น้ำตาลกรวด


24. ตัวยาบำรุงโลหิตคือตัวยาในข้อใด
ผักเป็ดแดง แกแล
สนิมเหล็ก ไพล
แก่นแสมสาร แก่นแสมทะเล
เปลือกนนทรี ฝางเสน


25. เมล็ดมะนาวมีสรรพคุณตามข้อใด
บำรุงร่างกาย
ขับเสมหะ แก้ซางเด็ก
กัดฟอกโลหิตระดู
เป็นน้ำกระสายยา แก้อาเจียน


26. ว่านหางจรเข้มีสรรพคุณ
แก้ไข้
แก้ปวดศีรษะ
แก้ร้อนในการหายน้ำ
แก้ลมพิษ


27. ไส้หมาก รากสะเดา เถาบอระเพ็ด จัดเป็นพิกัดใด
ตรีพิพรส
ตรีสินธุรส
ตรีญาณรส
ตรีมธุรส


28. มะขามเปียก มีสรรพคุณ
แก้ไอขับเสมหะ แก้อาเจียน
ถ่ายน้ำคาวปลา ถ่ายน้ำเหลือง
บำรุงโลหิต
ฟอกโลหิต ถ่ายเสมหะ และโลหิต


29. รสฝาด มีสรรพคุณ สมานแผล แก้บิดปิดธาตุ แสลงกับโรคใด
โรคไอ โรคหัวใจ
โรคท้องผูก โรคริดสีดวงทวารหนัก
โรคประสาทพิการ
โรคอาเจียน ท้องเสีย


30. ตัวยาในข้อใดมีสรรพคุณขับปัสสวะ
หัวหญ้าชันกาด รากบานไม่รู้โรยขาว
รากทับทิม รากสะเดา
ใบมะขาม รากลำพู
หญ้าแฝกหอม ต้นเตยหอม


31. คิมหันตฤดู ควรใช้ยารสใด
รสร้อน
รสขม
รสสุขุม
รสเย็น


32. คุณสมบัติของรสยา 6 รส ข้อใดถูกต้อง
กุฏกะ รสขม
กสาวะ รสเผ็ด
ละวะณะ รสเค็ม
ติตติกะ รสหวาน


33. รสยาแก้ปถวีธาตุพิการ ใช้ยารสใด
ฝาด หวาน มัน เค็ม
เปรี้ยว ขม เมาเบื่อ
เผ็ดร้อน สุขุม
เย็น และ จืด


34. ในช่วงมัชฌิมวัย จะต้องใช้ยารสใด
หวาน ขม เปรี้ยว
หวาน เค็ม ฝาด
เปรี้ยวฝาด เปรี้ยวเค็ม ขม
ขม ร้อน เค็ม ฝาด หอม


35. การเก็บยา แบ่งเป็นกี่วิธี
2 วิธี
3 วิธี
4 วิธี
5 วิธี


36. การเก็บยาในฤดูหนาวเราควรเก็บในส่วนใด
ราก หัว เหง้า แก่น
เปลือก กะพี้ เนื้อไม้
ใบ ดอก ลูก ฝัก
ลำต้น กิ่ง ก้าน


37. การเก็บยาในวันพฤหัสบดี ควรเก็บในทิศใด
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้


38. การเก็บยาในเวลา 02.00 น. ควรเก็บส่วนใด
ใบ ดอก ลูก ฝัก
ราก หัว เหง้า
ต้น เปลือก แก่น
เปลือก กิ่ง ก้าน


39. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของน้ำกระสายยา
กลืนยาง่าย
เพิ่มสรรพคุณยา
นำฤทธิ์ยาให้วิ่งได้เร็ว ตรงเป้าหมาย
ช่วยรักษาโรคที่เกิดแทรกหรือโรคที่ตามมา


40. น้ำกระสายยาแก้น้ำลายเหนียวคือข้อใด
เทียนแดง
เทียนดำ
รากมะกล่ำเครือ
รากบัว


41. รสยา 8 รสตามคัมภีร์ ธาตุวิวรณ์ไม่มีรสใด
รสเมาเบื่อ
รสขม
รสฝาด
รสมัน


42. ตัวยาที่มีสรรพคุณสมานแผล แก้บิด ปิดธาตุ คือ
เปลือกต้นแค
ลูกเบ็ญกานี
เปลือกฝิ่นต้น
ถูกทั้ง ก ข ค


43. รากทับทิม มีสรรพคุณใด
ขับตานซาง ตานขโมย พุงโรท้องป่อง
ถ่ายพยาธิตานซาง เสมหะและโลหิต
ขับพยาธิในท้อง พยาธิเส้นด้าย ตัวตืด
แก้ริดสีดวง แก้พิษตานซาง


44. วิธีทำเกลือทั้ง 5 เกลือฝ่อจะผสมกับอะไร
น้ำมันงา น้ำมันเปรียง
สุรา
น้ำผึ้ง
น้ำมูตร


45. อาโปธาตุพิการ ใช้ยารสใด
ฝาด หวาน มัน เค็ม
สุขุม เผ็ดร้อน
เย็น จืด
เปรี้ยว ขม เมาเบื่อ


46. พิกัดทะเวคันธา คือข้อใด
ดอกบุนนาค รากมะซาง
ดอกบุนนาค ดอกมะซาง
ดอกมะซาง รากบุนนาค
รากบุนนาค รามะซาง


47. พิกัดใดใช้สำหรับคนไข้ที่ป่วยในฤดูฝน
พิกัดตรีผลา
พิกัดตรีสาร
พิกัดตรีสมอ
พิกัดตรีกฎก


48. โกฐน้ำเต้า สมอไทย รงทอง เป็นตัวยาในพิกัดใด
ตรีฉินทลามกา
ตรีธารทิพย์
ตรีทุราวสา
ตรีรัตตะกุลา


49. พิกัดเบญจมูลใหญ่คือตัวยาในข้อใด
หญ้าเกล็ดหอยทั้ง 2 รากละหุ่งแดง รากมะเขือขื่น รากมะอึก
รากมะตูม รากเพกา รากลำใย รากแคแตร รากคัดลิ้น
รากชิงชี่ รากหญ้านาง รากคนทา รากเท้ายายม่อน รากมะเดื่อชุมพร
รากทองกวาว รากทองหลางหนาม รากทองหลางใบมน รากทองโหลง รากทองพันชั่ง


50. เมล็ดพริกไทย 12 ส่วน ดอกดีปลี 8 ส่วน เหง้าขิงแห้ง 4 ส่วน จัดเป็นมหาพิกัดใด
มหาพิกัดตรีผลา แก้ในกองเสมหะ
มหาพิกัดตรีกฎก แก้ในกองวาตะ
มหาพิกัดตรีสาร แก้ในกองปิตตะ
มหาพิกัดตรีกฎก แก้ในกองเสมหะ


51. ข้อใดไม่จัดเป็นน้ำกระสายยา
น้ำต้มสุก
น้ำสุรา
น้ำผึ้ง
ไม่มีข้อใดถูก


52. ต้วยา 1 ชั่งไทย เทียบเป็นมาตราเมตริกเท่ากับกี่กรัม
60 กรัม
120 กรัม
1,000 กรัม
1,200 กรัม


53. บัวทั้ง 5 คือข้อใด
บัวสัตตบุษย์ บัวสาย บัวหลวงแดง บัวหลวงขาว บัวขม
บัวขม บัวเผื่อน บัวสัตตะบงกชแดง บัวสัตตะบงกชขาว
บัวสัตตบุษย์ บัวเผื่อน บัวขม บัวลินจง บัวสัตตบรรณ
บัวนิลอุบล บัวจงกลม บัวลินจง บัวสัตตบรรณ บัวสัตตบุษย์


54. น้ำนมสด น้ำผึ้ง น้ำอ้อย น้ำส้มสายชู น้ำมันเนย เป็นพิกัดใด
เบญจผลธาตุ
เบญจอมฤต
เบญจโลธิกะ
เบญจมูลใหญ่


55. ลูกมะตูมอ่อน เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวง เป็นพิกัดใด
ตรีเกสรมาศ
ตรีเกสรเพศ
ตรีปิตติผล
ตรีวาตะผล


56. กระเพราะทั้ง 5 มีสรรพคุณตามข้อใด
แก้พิษตานซาง แก้ปวดท้อง แก้ท้องขึ้น
แก้ธาตุพิการ แก้จุกเสียด แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
บำรุงธาตุเจริญอาหาร
ถูกทุกข้อ


57. เมล็ดพริกไทย 1 ส่วน ขิงแห้ง 2 ส่วน เจตมูลเพลิง 3 ส่วน สะค้าน 4 ส่วน ดีปลี 8 ส่วน ช้าพลู 16 ส่วน ตรีผลาระคนครึ่งส่วน คือมหาพิกัดใด
มหาพิกัดทั่วไป แก้ในกองเตโชธาตุ กำเริบ
มหาพิกัดทั่วไป แก้ในกองวาโยธาตุกำเริบ
มหาพิกัดทั่วไป แก้ในกองอาโปธาตุกำเริบ
มหาพิกัดทั่วไป แก้ในกองปถวีธาตุกำเริบ


58. ในเหมันตฤดู โรคเกิดเพื่ออาโปธาตุพิการ ควรใช้ยารสใด
สุขุม จืด เปรี้ยว
หวาน ฝาด ร้อน
มัน เค็ม เปรี้ยว
ขม ฝาด หวาน


59. คุลิก่า ได้จากสัตว์ใด
ลิง
ค่าง
ชะนี
วัว


60. ข้อใดไม่ใช่ตัวยาในพิกัดเนาวเขี้ยว
เขี้ยวแรด
เขี้ยวจรเข้
เขี้ยววัว
เขี้ยวเลียงผา


61. ตัวยาใดเป็นอันตรายมากที่สุด
สลอด
ยางสลัดไต
กัญชา
สารหนู


62. 1 ไพ เทียบเป็นมาตราเมตริกเท่ากับเท่าใด
3.75 กรัม
0.46875 กรัม
1.875 กรัม
7.5 กรัม


63. ดอกดีปลีที่เป็นตัวยาประจำปถวีธาตุสามารถระงับอชิณโรคได้ ฤาษีตนใดที่เป็นผู้บริโภค
ฤาษีปัพพะตัง
ฤาษีมุรทาธร
ฤาษีบุพเทวา
ฤาษีอุธา


64. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉบับแรกมีขึ้นในสมัยรัชกาลใด
รัชกาลที่ 4
รัชกาลที่ 5
รัชกาลที่ 6
รัชกาลที่ 7


65. แก้บิดใช้น้ำกระสายยาใด
ลูกเบญกานีเผาไฟ
ลูกยอเผาไฟ
ไส้ฟักเผาไฟ
หัวกระทือเผาไฟ


66. โหราที่ถูกต้องในพิกัดโหราทั้ง 5 คือ
โหราใบกลม
โหรามหุรา
โหราผักกูด
โหราบอน


67. ข้อใดจัดเป็นจุลพิกัดต่างกันที่ที่เกิด
แคทั้ง 2
จิงจ้อทั้ง 2
ละหุ่งทั้ง 2
หัวเปราะทั้ง 2


68. ตามมาตราชั่ง ตวง วั ด กี่ชั่งจีนจะเป็นหนึ่งชั่งไทย
4 ชั่งจีน เป็น 1 ชั่งไทย
3 ชั่งจีน เป็น 1 ชั่งไทย
2 ชั่งจีน เป็น 1 ชั่งไทย
1 ชั่งจีน เป็น 1 ชั่งไทย


69. อุจจาระมีกลิ่นดังข้าวบูด เกิดเพราะธาตุใดพิการ
ปถวีธาตุพิการ
อาโปธาตุพิการ
วาโยธาตุพิการ
เตโชธาตุพิการ


70. ตัวยาใดมีสรรพคุณขับปัสสวะ แก้หนองใน แก้ผมพิการ ทำให้ผมดำ
ลูกยอ
ดอกอัญชัน
ลูกมะเกลือ
ผักชะคราม


71. 1 ชั่ง 2 ตำลึง 3 บาท 2 สลึง ทำให้เป็นมาตราเมตริกได้กี่กรัม
1,372.50 กรัม
1,297.50 กรัม
1,187.50 กรัม
1,732.50 กรัม


72. เหง้าขิงแห้ง 1 ส่วน เถาสะค้าน 2 ส่วน รากเจตมูลเพลิง 3 ส่วน ดอกดีปลี 4 ส่วน รากช้าพลู 8 ส่วนลูกมะขามป้อม 16 ส่วน เมล็ดพริกไทยระคนครึ่งส่วนคือ
มหาพิกัดทั่วไป แก้ในกองปถวีธาตุกำเริบ
มหาพิกัดทั่วไป แก้ในกองอาโปธาตุกำเริบ
มหาพิกัดทั่วไป แก้ในกองวาโยธาตุกำเริบ
มหาพิกัดทั่วไป แก้ในกองเตโชธาตุ กำเริบ


73. ข้อใดไม่ได้อยู่ในพิกัดเบญจตาน
ตาลโตนด
ตานเสี้ยน
ตานซาง
ตานหม่อน


74. เหง้าขิงแห้ง 2 ส่วน รากเจตมูลเพลิง 4 ส่วน เถาสะค้าน 6 ส่วน รากช้าพลู 8 ส่วน ดอกดีปลี 16 ส่วน คือ
มหาพิกัดทั่วไป แก้ในกองปถวีธาตุกำเริบ
มหาพิกัดอภิญญาณเบญจกูล
มหาพิกัดทศเบญจขันธ์ แก้ในกองอสุรินธัญญาณธาตุ
มหาพิกัดโสฬสเบญจกูล แก้ในกองปถวี


75. เถาสะค้าน 1 ส่วน รากเจตมูลเพลิง 2 ส่วน ขิงแห้ง 3 ส่วน ลูกมะขามป้อม 4 ส่วน ดอกดีปลี 8 ส่วนรากช้าพลู 16 ส่วน พริกไทยระคนครึ่งส่วน
กองปถวีธาตุหย่อน
กองอาโปธาตุกำเริบ
กองอาโปธาตุหย่อน
กองอาโปธาตุพิการ


76. สุขุมาวาตุหรือลมกองละเอียดใช้ยารสใดแก้
รสร้อน
รสเย็น
รสสุขุม
รสขม


77. เทียนใดไม่อยู่ในเทียนทั้ง 7 (สัตตะเทียน)
เทียนเยาวภาณี
เทียนสัตตบุษย์
เทียนเกล็ดหอย
เทียนตาตั๊กแตน


78. ตัวยาในโกฐพิเศษคือข้อใด
โกฐกระดูก
โกฐน้ำเต้า
โกฐก้านพร้าว
โกฐชฎามังษี


79. 16 8 6 4 2 เป็นอัตราส่วนตามธาตุของมหาพิกัดใด
มหาพิกัดตรี
มหาพิกัดเบญจกูล
มหาพิกัดทั่วไป
มหาพิกัดโสฬสเบญจกูล


80. ลูกสมอไทย เมล็ดพริกไทย เถาสะค้าน จักเป็นมหาพิกัดแก้ในกองใด
กองปิตตะ
กองวาตะ
กองเสมหะ
กองเตโช


81. รากเจตมูลเพลิง 5 ส่วน รากช้าพลู 3 ส่วน เหง้าขิงแห้ง 2 ส่วน เถาสะค้าน 4 ส่วน ดอกดีปลี 1 ส่วนจัดเป็นมหาพิกัดใด
มหาพิกัดทศเบญจกูล
มหาพิกัดโสฬสเบญจกูล แก้ในกองเตโชธาตุ
มหาพิกัดทั่วไป แก้ในกองเตโชธาตุ
มหาพิกัดทศเบญจขันธ์ แก้ในกองเตโชธาตุ


82. ในเดือนตุลาคม สมุฎฐานธาตุใดกำเริบ หย่อน หรือพิการ
ปถวีธาตุกำเริบ
อาโปธาตุพิการ
วาโยธาตุหย่อน
เตโชธาตุกำเริบ


83. กะลำพักได้มาจากต้นไม้ใด
สลัดไต
พิกุล
กฤษณา
บุนนาค


84. ตัวยาที่เรียกได้หลายชื่อข้อใดผิด
หนาวเดือนห้า เรียก พระขรรค์ไชยศรี
เถาหญ้านาง เรียก ปู่เจ้าเขาเขียว
ผักเป็ด เรียก พระยาสัตบัญ
ต้นช้าพลู เรียก ผักอีไร


85. ตัวยาที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกันข้อใดถูกต้อง
โกฐหัวบัว กับ ไพล
โกฐสอ กับ ขิง
กะเพรา กับ โหระพา
บอระเพ็ด กับ ชิงช้าชาลี


86. การใช้ฝรั่งในงานสาธารณสุขมูลฐาน ใช่ส่วนใดทำยาแก้ท้องเสีย
ลูกห่าม
ใบอ่อน
ดอกแก่
ลูกอ่อ่น


87. มังคุดใช้เป็นยาแก้บิด มีวิธีใช้อย่างไร
ใช้เปลือกผลอ่อนเผาไฟบดเป็นผงละลายน้ำดื่ม
ใช้เปลือกผลแห้งย่างไฟละลายน้ำข้าวดื่ม
ใช้เปลือกผลอ่อนต้มน้ำดื่ม
ใช้เปลือกผลแห้งต้มกับน้ำดื่ม


88. ผงปวกหาดที่ใช้เป็นยาขับพยาธิตัวตืดได้มาจากส่วนใดของต้นมะหาด
เปลือกต้น
ราก
แก่น
ใบแก่


89. ส่วนใดของมะนาวที่นำมาใช้เป็นยารักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
เปลือกลูก
ราก
เมล็ด
ทั้ง 5


90. ข้อใดไม่ใช่สรรพคุณของว่านหางจรเข้
แก้ปวดศีรษะ
ขับปัสสวะ
รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก
บำรุงหัวใจ บำรุงครรภ์


91. ข้อใดไม่จัดเป็นทั้ง 5
ขี้เหล็กทั้ง 5
กะเพราทั้ง5
มะยมทั้ง 5
ชุมเห็ดไทยทั้ง 5


92. 1 ช้อนกาแฟ เท่ากับกี่ซีซี
3 ซีซี
4 ซีซี
5 ซีซี
8 ซีซี


93. น้ำกระสายยาสำหรับยาเหลืองปิดสมุทรคือข้อใด
น้ำเปลือกแคต้มกับน้ำปูนใส
น้ำสีเสียดเทศ
น้ำเปล่าต้มสุก
หัวกระทือเผาไฟกับน้ำปูนใส


94. ยาอัมฤควาที่ใช้ส่วนผสมใดมากที่สุด
เนื้อลูกมะขามป้อม
รากไคร้เครือ
ชะเอมเทศ
เนื้อลูกสมอพิเภก


95. ข้อใดไม่ใช่สรรพคุณของยาเขียวหอม
แก้ไข้ตัวร้อน
แก้ร้อนในกระหายน้ำ
แก้พิษหัด พิษสุกใส
แก้ลม บำรุงหัวใจ


96. ยาสามัญประจำบ้านในข้อใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มใช้แก้ปวดท้อง จุกเสียด
ประสะกะเพรา
วิสัมพญาใหญ่
ยามหาจักรใหญ่
ยาประสะเปราะใหญ่


97. คนไข้ป่วยในช่วงเวลา 14.00-18.00 น. ป่วยเพราะอะไร และควรใช้ยารสใดแก้
ป่วยเพราะลม ใช้ยารสร้อน
ป่วยเพราะเสมหะ ใช้ยารสเปรี้ยว
ป่วยเพราะโลหิต ใช้ยารสเปรี้ยวขม
ป่วยเพราะดี ใช้ยารสขม


98. บัวบกป่าใช้ทำเป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงธาตุ ใช้ส่วนใด
ใบ
ทั้งต้น
หัว
ดอก


99. ยากวาดแสงหมึกข้อใดใช้น้ำกระสายยาไม่ตรงกับโรค
แก้ท้องขึ้นใช้น้ำใบกะเพราต้มละลายยากิน
แก้ตัวร้อนใช้น้ำซาวข้าวละลายยากิน
แก้ไอใช้น้ำลูกมะแว้งละลายยากวาดคอ
แก้ปากเป็นแผลใช้น้ำลูกเบญกานีละลายยาทา


100. ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณขนานใดที่ใช้สำหรับแก้ท้องร่วงได้ดี
ยาธาตุบรรจบ
ยามันทธาตุ
ยาเหลืองปิดสมุทร
ยาเขียวหอม


Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 34,733 Today: 5 PageView/Month: 183

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...